การพัฒนาที่ยั่งยืน

详情图片

ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม – สร้างโลจิสติกส์สีเขียวและลดการใช้คาร์บอน

เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศและการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ SF เปิดตัวกิจกรรมการรักษาหลายด้าน ตั้งแต่ด้านการดำเนินธุรกิจและสาธารณะประโยชน์เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ลดการใช้พลังงาน และตระหนักถึงความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

มาตรการภายใน : การปรับปรุงวัสดุบรรจุภัณฑ์ การประหยัดพลังงาน และให้การส่งเสริมองค์กรด้านประหยัดพลังงาน

มาตรการภายนอก : ส่งเสริมการบริการแบบพึ่งพาตนเอง (Self-Service) และใช้ใบนำส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบรักษาสิ่งแวดล้อม

详情图片

พัฒนามาตรฐานการทดสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้กับธุรกิจขนส่งแบบเอ็กซ์เพรส

ในขณะที่SF เติบโตอย่างรวดเร็ว เราก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง เราทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการรักษาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมขนส่งแบบเอ๊กซ์เพรส เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2557 หน่วยงานด้านไปรษณีย์แห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้กับธุรกิจขนส่งแบบเอ็กซ์เพรส เราจึงเปิดตัวชุดมาตรการประหยัดพลังงานภายในเพื่อส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนและระบบรักษาสิ่งแวดล้อม ในอนาคตเอสเอฟจะยังคงสนับสนุนการลดโลกร้อนในอุตสาหกรรมและทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน