ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการขนส่งระหว่างประเทศ

 

 

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งแต่ละรายการคิดจากราคาค่าขนส่งสุทธิโดยแบ่งประเภทตามการขนส่ง ดังนี้

  • Standard Express ขนส่งจากทั้งไทยไปต่างประเทศและจากต่างประเทศมาไทย

 


ตารางแสดงเปอร์เซ็นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง:

เดือน ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
 ชำระเงินในไทยและ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ชำระเงินในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
สิงหาคม 2563  7.25% 3.00%
กรกฎาคม 2563  4.75%  3.00% 
มิถุนาคม 2563  4.00%  3.00% 

 

ค่าบริการขนส่งสุทธิ = ค่าบริการขนส่ง + ค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิง
ตัวอย่างวิธีคานวณการเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ค่าบริการขนส่ง 100 บาท และมีเปอร์เซ็นค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิง 13%
ดังนั้นค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงจะเท่ากับ 100 บาท x 13% = 13 บาท (ปัดเศษบาทที่ใกล้ที่สุด)
ค่าบริการขนส่งสุทธิจึงเท่ากับ 113 บาท
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 020971889

 

 

 

 

 

Remark:

  1. อัตราค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงจะมีการปรับในแต่ละเดือน ซึ่งจะมีผลทุกวันที่ 1 ของเดือนและอัตราค่าธรรมเนียมน้ามันจะประกาศทางเว็บไซต์ทางการของ S.F. Express Co., Ltd.
  2. อัตราค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงคิดตามราคาของ the U.S. Gulf Coast (USGC) สาหรับน้ามันเครื่องบินไอพ่นชนิดน้ามันก๊าด ที่ประกาศโดยโดย the U.S. Energy Information Administration (EIA) สองเดือนก่อน ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงในเดือนมิถุนายน 2562 ขึ้นอยู่กับราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่ประกาศโดย EIA ในเดือนเมษายน 2562; รายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับอัตราค่าน้ามันเชื้อเพลิง (USGC) (https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=EER_EPJK_PF4_RGC_DPG&f=M);
  3. ค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงอาจมีการปรับ ถ้าราคาน้ามันเครื่องบิน (USGC) ไม่ครอบคลุมตารางข้างต้น
  4. S.F. Express ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมน้ามันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งจานวนเงินและระยะเวลาการคิดเงินเพิ่มจะถูกกาหนดที่ โดยดุลยพินิจ S.F. Express แต่เพียงผู้เดียว
  5. S.F. Express ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอและระยะเวลาของข้อเสนอ