thời gian gửi hàng từ Việt Nam

Nơi nhận

Standard Express (Ngày làm việc)

Trung Quốc Lục Địa

2

Hồng Kông và Ma Cao

2-3

Đài Loan

3

Singapore

3

Malaysia (1)

3

Nhật Bản (2)

3

Hàn Quốc (3)

3

Hoa Kỳ (4)

4-5

Mông Cổ (5)

4-5

Mexico (6)

5-7

Canada (7)

5-7

Thái Lan (8)

3

Úc (9)

5-6

Ấn Độ (10)

4-5

Indonesia (11)

4-5

Campuchia (12)

4-5

Myanmar (13)

3-4

1. Các khu vực ngoài Kuala Lumpur/ Petaling Jaya/ Subang sẽ cần thêm từ 1 ngày làm việc để phát.

2. Các khu vực ngoài Tokyo sẽ cần thêm từ 1 ngày làm việc để phát.

3. Các khu vực ngoài Seoul sẽ cần thêm từ 1 ngày làm việc để phát.

4. Các khu vực ngoài Hawaii/ Alaska sẽ cần thêm từ 2 ngày làm việc để phát.

5. Chỉ phát đến thành phố Ulaanbaatar.

6. Các khu vực ngoài San Luis Potosi sẽ cần thêm từ 1 ngày làm việc để phát.

7. Các khu vực ngoài Toronto sẽ cần thêm từ 1 ngày làm việc để phát.

8. Các khu vực ngoài mã bưu chính 10110, 10120, 101330 và 10500 sẽ cần thêm từ 1-2 ngày làm việc để phát.

9. Các khu vực ngoài Sydney sẽ cần thêm từ 1-3 ngày làm việc để phát.

10.Các khu vực ngoài Delhi sẽ cần thêm từ 1 ngày làm việc để phát.

11.Các khu vực ngoài Jakarta sẽ cần thêm từ 1 ngày làm việc để phát.

12.Các khu vực ngoài Phnom Penh sẽ cần thêm từ 1 ngày làm việc để phát.

13.Các khu vực ngoài Rangoon sẽ cần thêm từ 1 ngày làm việc để phát.

  • Các hàng hóa cá nhân, B2C và C2C sẽ cầm thêm thời gian để giái quyết.